ALGEMENE VOORWAARDEN TINEKE JAGER FOTOGRAFIE

 

Artikel 1          Definities

 1.   Tineke Jager Fotografie, gevestigd te Meerstad, onder KVK nummer 87821664 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Tineke Jager
 2.   De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3.   Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Tineke Jager tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2          Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens Tineke Jager waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2.   Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3.   De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4.   Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door Tineke Jager in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 5.   Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 Artikel 3          Totstandkoming

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Een datum is pas definitief gereserveerd na acceptatie van de offerte. Zo lang het aanbod niet is aanvaard is Tineke Jager gerechtigd een andere opdracht aan te gaan voor de gewenste datum.
 4.   Tineke Jager kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5.   Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.

Artikel 4          Tarieven en betalingen

 1.   De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2.   In de offerte staat het pakkettarief vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, een second shooter en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van Tineke Jager en reis- en parkeerkosten zullen apart worden gefactureerd.
 3.   Tineke Jager is gerechtigd een aanbetaling te vragen en de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Content zal niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
 4.   De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Tineke Jager heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 5.   Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 
 6.   Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 7.   Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 8. Wanneer de klant na overeenkomen van de offerte het evenement of huwelijk volledig annuleert, vindt er geen restitutie van het reeds aanbetaalde bedrag plaats, tenzij de oorzaak van deze vroegtijdige beëindiging redelijkerwijs voor rekening van de fotograaf dient te komen.
 9.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Tineke Jager onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

Artikel 5          Informatieverstrekking klant

 1.   Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Tineke Jager.
 2.   Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Tineke Jager zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3.   Klant vrijwaart Tineke Jager voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4.   Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 6          Uitvoering van de overeenkomst

 1. Tineke Jager voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van Tineke Jager.
 2. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor Tineke Jager tijdens een shoot.
 3. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien Tineke Jager tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 5. Indien klant niet tevreden is met de geleverde content door de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren, zijn geen reden een shoot kosteloos opnieuw te doen.
 6. Klant is gehouden tijdig aanwezig te zijn voor een overeengekomen shoot of sessie. Indien klant te laat komt, komt deze tijd te vervallen.

Artikel 7          Wijziging en annulering

 1.   Tineke Jager is bevoegd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Tineke Jager is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 2. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Tineke Jager de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Tineke Jager maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen of Tineke Jager zorgdragen voor vervanging. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen, worden de reeds gedane betalingen terugbetaald aan de klant.
 3. Annulering door de klant voor een overeenkomst is enkel telefonisch mogelijk. Tineke Jager heeft tijd gereserveerd voor de geplande shoot of traject. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van Tineke Jager, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering: de overeenkomst kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos worden herroepen, tenzij de uitvoering van de overeenkomst binnen deze 14 dagen plaatsvindt of de overeenkomst B2B is gesloten; bij annulering van het evenement of huwelijk, vindt er geen restitutie van het reeds aanbetaalde bedrag plaats. Bij annulering binnen drie maanden voor aanvang van de werkzaamheden wordt 40% van de kosten in rekening gebracht; annulering tussen 72 en 24 uur voor aanvang resulteert in betaling van 60% van de geoffreerde kosten en bij annulering binnen 24 uur is 80% opeisbaar. Eventueel gemaakte kosten voor derde partijen en materialen kunnen tevens worden doorberekend, indien deze kosten de percentages overschrijden.
 4. Indien een minishoot niet door kan gaan door onvoorziene omstandigheden zoals slecht weer of ziekte dan wordt de ministhoot verplaatst naar de vooraf afgesproken back up datum. Mocht klant niet kunnen deelnemen op deze datum dan kan het bedrag ingezet worden voor een volgende minishoot sessie of dit deel inzetten voor een reguliere fotoshoot. Restitutie van het bedrag van een minishoot is niet mogelijk. 

 

Artikel 8          Overmacht 

 1.   In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, pandemie of overheidsmaatregelen.
 2.   Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3.   In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
 4.   Indien klant de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens covid, maar overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Tineke Jager gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 9          Aansprakelijkheid schade

 1.   Tineke Jager is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2.   Tineke Jager is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3.   Tineke Jager is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.
 4.   Tineke Jager kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 5.   Tineke Jager is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien Tineke Jager een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 6.   Tineke Jager is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden.
 7.   Tineke Jager is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden.
 8.   Tineke Jager is tevens niet verantwoordelijk voor het niet bereikbaar zijn van suggesties door haar aangedragen, waaronder de toegankelijkheid van locaties of vervoer.
 9.   Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te shooten.
 10. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 11. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden.
 12. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
 13. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de vervangingswaarde te vergoeden.
 14. Indien een SD-kaart van Tineke Jager corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de shoot kosteloos opnieuw worden gedaan. Tineke Jager is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd.
 15. In het geval dat Tineke Jager een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkering, door haar in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders bepaalt.
 16. Klant vrijwaart Tineke Jager tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

 
Artikel 10       Auteursrecht, licentie en publicatie

 1. De rechten op de door Tineke Jager aan klant ter beschikking gestelde materialen en  content berusten bij Tineke Jager. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Klant komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van content na volledige betaling van het factuurbedrag. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3. Indien content commercieel gebruikt wenst te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van Tineke Jager. Content mag niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.
 4. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.
 5. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde content, naam van Tineke Jager te vermelden tenzij anders overeengekomen. Op social media kanalen dient Tineke Jager getagged te worden door de klant en vermeld bij het gebruik van de aangeleverde content. 
 6. Elke handeling in strijd met het in lid 1 tot en met 5 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7. Bij inbreuk komt Tineke Jager een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 
 8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Tineke Jager toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de shoot uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.

Artikel 11       Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Tineke Jager behoudt het recht om een deel van een overeenkomst te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 12       Levering

 1. Tineke Jager spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. Content wordt nimmer geleverd tot de volledige betaling is voldaan.
 2. Tineke Jager maakt en bewerkt content naar eigen inzicht. Geselecteerde content wordt bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van Tineke Jager. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 3. Content wordt in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van de content is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 4.   Tineke Jager is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW)  fotomateriaal aan te leveren.

Artikel 14       Fotoproducten

 1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij Tineke Jager, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 2. Voor het maken van albums worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 3. Op fotoalbums zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

Artikel 15       Klachten

 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 5 werkdagen na het leveren van de content schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Tineke Jager.
 2. Klachten tijdens de shoot zelf dienen ter plekke bij het zien van een preview kenbaar te worden gemaakt zodat deze op dat moment hersteld kunnen worden.
 3.   Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4.   Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16       Geschilbeslechting 

 1.   Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2.   Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3.   In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Tineke Jager en betrokken derden 12 maanden.